Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych w urzędach gmin (miast), starostwach powiatowych czy urzędach marszałkowskich stosujących przepisy ogólnego postępowania administracyjnego. Dotyczy zatem większości spraw administracyjnych, do których rozpatrywania zobowiązane są organy JST.

W szkoleniu uwzględniono wiele aspektów praktycznych związanych z zastosowaniem nadzwyczajnych środków odwoławczych, które nie wynikają wprost z przepisów, np. kolejność rozpatrywania różnych środków odwoławczych, skutki orzeczeń sądowych dla możliwości późniejszego stosowania tych środków itd.

Materiał stanowi kompendium teoretyczno-praktyczne odnoszące się do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w załatwianych na co dzień sprawach indywidualnych. Opracowanie powstało z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej, popartej wieloletnim doświadczeniem autorki w stosowaniu prawa i postępowania administracyjnego, a także w oparciu o liczne kontakty z kadrą urzędniczą organów polskiej administracji publicznej.

14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami wprowadzającymi, nowe prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Chcąc przygotować samorządowców do konieczności implementacji obowiązujących od 1 stycznia 2021 r. uregulowań prawnych Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przygotował kurs – Kluczowe zagadnienia nowej ustawy PZP z perspektywy działalności JST adresowany do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Celem kursu jest omówienie i wyjaśnienie rozwiązań wprowadzonych nową ustawą. Szkolenie pozwala na wykorzystanie dotychczasowego dorobku doktryny, orzecznictwa i praktyki przy realizacji praw i obowiązków wynikających z nowego PZP. Mamy nadzieję, że kurs stanowić będzie dla Państwa pomoc w codziennej pracy.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników zajmujących różne stanowiska, począwszy od kierownika jednostki organizacyjnej, poprzez sekretarzy, a na pracownikach administracyjnych skończywszy, zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach międzygminnych, którzy są odpowiedzialni za postępowanie z dokumentacją wytwarzaną w urzędzie.

Kurs jest dedykowany osobom mającym do czynienia z wnioskami o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. Jest to swoista druga część dostępnego na stronie NIST kursu „Dostęp do informacji publicznej”. Poruszana problematyka omawia temat w oparciu o zapisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1446, t.j.; dalej jako u.p.w.) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. U. UE.L.2019.172.56; dalej jako Dyrektywa). Kurs jest przygotowany w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

Dostęp do informacji publicznej jest uprawnieniem przewidzianym w Konstytucji RP. Zgodnie z regulacją art. 61 Ustawy Zasadniczej, prawo do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa - przysługuje każdemu obywatelowi. Uprawnienie to skonkretyzowane zostało w kluczowej dla niniejszej materii ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, a także w regulacji podstawowej – rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jawność życia publicznego jest celem nadrzędnym, niezbędnym w demokratycznym państwie. Nie zakłada przy tym, że wszystkie informacji publiczne będą zawsze jawne, gdyż ograniczenia w tym zakresie mogą i są wprowadzane, co nie zmienia faktu, iż jawność jest zasadą a tajność wyjątkiem.

Kurs został przygotowany w stanie prawnym obowiązującym na dzień 1 sierpnia 2019 r. Jego celem jest zweryfikowanie wiedzy przez osoby  zajmujące się w praktyce urzędniczej ww. obszarem. Osobom zaczynającym dopiero swoją przygodę z informacją publiczną, ma dostarczyć niezbędnej wiedzy tak, aby mogły zgodnie z prawem, bez narażenia się na odpowiedzialność karną czy też finansową, realizować obowiązki wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

O autorze:

Marcin Krzysztof Adamczyk, doktor nauk prawnych, ekspert i wykładowca Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prowadzący m.in. autorski wykład nt. „Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych”, radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, autor i współautor kilkudziesięciu opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji z prawa administracyjnego oraz dostępu do informacji publicznej, trener i doświadczony wykładowca z postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce j.s.t. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. ekspert i wykładowca Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Materiał stanowi kompendium teoretyczno-praktyczne odnoszące się do stosowania przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europy i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L nr 119 z 04.05.2016 r., s.1 dalej jako RODO) i ich praktycznych konsekwencji w codziennej praktyce jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie powstało z wykorzystaniem wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej autora, oraz pytań zgłaszanych przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego w trakcie szkoleń jakie autor prowadzi nieprzerwanie od 2011 r. Materiał powstał w dużej części w oparciu o Wytyczne grupy roboczej art. 29 ds. ochrony danych osobowych, bez których interpretacja niektórych zapisów RODO byłaby znacznie utrudniona.

Opracowanie zostało podzielone na tematyczne części, poświęcone m.in. nowej siatce pojęciowej, zasadom przetwarzania i pozyskiwania danych osobowych, obowiązkowi ustanowienia inspektora danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą, nowym obowiązkom informacyjnym oraz odpowiedzialności związanej z nieprzestrzeganiem zapisów RODO. Materiał kończy się pytaniami kontrolnymi.

O autorze:

Marcin Krzysztof Adamczyk, doktor nauk prawnych, ekspert i wykładowca Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, prowadzący m.in. autorski wykład nt. „Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych”, radca prawny specjalizujący się w prawie samorządowym, członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (bieżącej kadencji), Ekspert Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”, autor i współautor kilkudziesięciu opinii prawnych publikowanych w ramach Bazy Dobrych Praktyk Administracyjnych na stronie Ministerstwa Cyfryzacji z prawa administracyjnego oraz dostępu do informacji publicznej, trener i doświadczony wykładowca z postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych w praktyce j.s.t. Członek Etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej jednostek samorządu terytorialnego. ekspert i wykładowca Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Celem materiału jest dostarczenie możliwie pełnej wiedzy na temat obowiązującego Kodeksu wyborczego, ze szczególnym zaakcentowaniem zmian wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Materiał ma dostarczyć wiedzy w poszczególnych blokach tematycznych poświęconych następującym zagadnieniem:

  1. prawo wyborcze, systemy wyborcze i wybory w państwie demokratycznym;
  2. konstytucyjne podstawy prawa wyborczego;
  3. Kodeks wyborczy jako akt kompleksowej regulacji zagadnień wyborczych;
  4. nowe rozwiązania wprowadzone do kodeksu wyborczego nowelizacją z 11 stycznia 2018 roku;
  5. struktura aparatu wyborczego według obowiązującego stanu prawnego;
  6. Korpus Urzędników Wyborczych w Kodeksie wyborczym.

O autorze:

Jarosław Szymanek, profesor w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab., główny specjalista w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP, członek m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, autor ponad 300 publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, współczesnych systemów politycznych, prawa parlamentarnego, wyborów i prawa wyborczego; członek komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Przegląd Sejmowy”. Autor m.in. monografii: Kształtowanie składu drugich izb parlamentu (w europejskich państwach unitarnych), Warszawa 2004; Druga izba we współczesnym parlamencie. Analiza porównawcza na przykładzie europejskich państw unitarnych, Warszawa 2005; Tradycje konstytucyjne. Szkice o roli ustawy zasadniczej w społeczeństwie demokratycznym, Warszawa 2006; Arbitraż polityczny głowy państwa, Warszawa 2009; Konstytucja V Republiki Francuskiej (tłumaczenie, wstęp i opracowanie), Warszawa 2011; Reprezentacja i mandat parlamentarny. Teoretyczne interpretacje przedstawicielstwa politycznego, Warszawa 2013; Theory of Political Representation, Frankfurt am Main 2015. Autor i redaktor szeregu prac zbiorowych, w tym m.in.: Instytucja prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych (wspólnie z T. Mołdawą), Warszawa 2010; Ustrój polityczny Francji współczesnej, Warszawa 2013; Instytucje prawa konstytucyjnego w perspektywie politologicznej (wspólnie z Z. Kiełmińskim), Warszawa 2013; Systemy rządów w perspektywie porównawczej, Warszawa 2014; Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, Warszawa 2016. Z zakresu prawa wyborczego napisał wiele artykułów i innych opracowań, w tym m.in.: Optymalizacja formuły wyboru drugiej izby parlamentu (na przykładzie Polski), „Studia Prawnicze” 2003, nr 1; Wybór formuły wyborczej (między demokracją kwantytatywną a kwalitatywną), „Państwo i Prawo” 2005, nr 10; System proporcjonalny czy większościowy? Determinanty wyboru ordynacji wyborczej, „Studia Polityczne” 2006, nr XVIII; Antynomie systemów wyborczych, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Rzeszów 2006; Modele wyborów prezydenckich, [w:] Ustroje, doktryny, instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, red. J. Czajowski, Kraków 2007; Optymalizacja formuły wyborczej. Dylematy wyboru ordynacji proporcjonalnej czy większościowej, „Studia Wyborcze” 2007, t. IV; Prawna regulacja komitetów wyborczych w kodeksie wyborczym, [w:] Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Warszawa 2011; Zasady prawa wyborczego a głosowanie elektroniczne, [w:] Konstytucja, rząd, parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014; Zachowania elektoratu w brytyjskich wyborach parlamentarnych, [w:] Studia nad współczesnymi systemami politycznymi. Instytucje i mechanizmy rywalizacji politycznej, red. R. Alberski, W. Jednaka, D. Skrzypiński, t. II, Toruń 2014; Cenzusy wyborcze: antonim demokratycznej elekcji, [w:] Niedemokratyczne wymiary demokratycznych wyborów, red. J. Szymanek, Warszawa 2016; Bezpieczeństwo procesów wyborczych (uwagi de lege lata i de lege ferenda na tle rozwiązań stosowanych w państwach demokratycznych), „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2017, nr 1.